دارنما ها کلیپهایی هستند که گالری هنری دارگون برای ارتباط بیشتر با هنردوستان به نمایش می گذارد. در اولین دارنما یمین غفاری، موزیسین و نوازندۀ چیره دست، در گالری دارگون در دستگاه ماهور بداهه نوازی می کند.

Leave a Reply