دارنماها مجموعه کلیپهایی هستند که گالری هنری دارگون برای ارتباط با مخاطب خود به نمایش می گذارد. در اولین دارنما، یمین غفاری، موزیسین و نوازنده چیره دست تار در گالری هنری دارگون بداهه نوازی می کند.

 

Leave a Reply