این یک حراجی نیست ، یک امکان است

ما در “دارگون” امکانی را فراهم آورده ایم تا شما را با حداقل سرمایه گذاری تشویق به خرید آثار هنری کنیم.
دارگون گنجینه ای متنوع از آثار هنری را گردآورده و این آثار را با شرایط ویژه ای برای فروش عرضه می کند.

این ویژگی چیست؟

خرید آثار هنری به مثابه صندوق پس انداز:
شما با خرید اثر دلخواهتان علاوه بر بهره مندی از زیبایی یک اثر هنری در محیط کار و زندگیتان، این امکان را خواهید داشت تا در هر زمان اثر خریداری شده را با آثار دیگر گنجینۀ دارگون معاوضه و یا آنرا تبدیل به نقدینگی کنید و یا اندک اندک با خرید آثار بیشتر یا تعویض هر اثر با اثری گرانبها تر دارای مجموعه ای ارزشمند تر شده و به تدریج اندوخته ای را بوجود آورید که در هر زمان از تبدیل آن به نقدینگی اطمینان خواهید داشت.

“دارگون” این تضمین را به شما می دهد.

Leave a Reply