سیما افتخاری راد

“نجواهای شبانه”
نمایشگاه انفرادی نقاشی

سیما افتخاری راد

گشایش: جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶
پایان: سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

ساعات بازدید: ۱۶ الی ۲۰
*گالری شنبه ها تعطیل است*

 

استیتمنت نمایشگاه:

 

 دارنامه نمایشگاه:

افتتاحیه:

 

 

Leave a Reply