دارنامه حاوی اطلاعاتی در باره هنرمند و نمایشگاه در حال برگزاری و اطلاعاتی دربارۀ دارگون و فعالیتهایش می باشد که به تدریج و در شماره های بعدی وزین تر خواهد شد.

 

 

Leave a Reply