پرسه

نمایشگاه گروهی طراحی

هنرمندان:
شادی اجباری/هیدا اسحاقى/ملیحه اکبری/سپیده تقوایی/هادی حیدری/شیوا خدیویان/هما شعبانی/آتنا شمس/امیر حسین عالی/سارا علی‌نقیان/محمد رضا فراهانی/ستاره گلستانی نیا/المیرا لکی/سوده محمد علی/محبوبه مصلحی/پرستو ملکی/طاهره مولایی/نگار نقوی/ملیحه نوروزى/رضا یساولى/سمانه یوسفى
.
.
.
چشمانى شکافته که مى جهند از جان وجودى بر وجودى دیگر
از تار مویى بر تار مویى دیگر
از هیچى بر هیچى دیگر
با ادراکى آغشته از شهود
آغشته از بودنى که شاید
پرسه مى زند در وجودى
که برون مى انگارد
اما درون را مى کاود
نیست مى شود
آنى مى یابد
هست مى شود
و این تجربه ى زیسته ى دیگریست
او تنها مى بیند

(هما شعبانی)
.
.
🔹افتتاحیه: جمعه ۳۱ فروردین| ساعت بازدید: ۱۷-۲۱
نمایشگاه تا ۱۱ اردیبهشت دایراست|بازدید همه روزه ۱۷-۲۱
*گالری شنبه ها تعطیل است*

Leave a Reply